22:26 -0400
Hubert Chathi: Happy 20th birthday, @mozilla.org